Thursday, November 30, 2023

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Димитър Ангелов

IMG_5387-1Адв. Димитър Ангелов е основател на адвокатската кантора. Член е на Адвокатска колегия  - гр. Пловдив от 2003г. Завършил е  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2002 г. с придобита образователна степен „Магистър по право”. По време на следването си е преминал квалификационни курсове по „Преподаване на правни знания на неюристи” и „Медиация”.

От 2008 г. е преподавател (пом. асистент по реторика) във филологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”.

Към момента има значителен опит в следните области: гражданско, семейно и наследствено, вещно, облигационно, административно, наказателно, търговско, трудово  право.

Езици: английски, руски, френски

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела